Home / PR News / Totota ถนนสีขาวรับรางวัล Prime Minister’s Road Safety Award 4 ครั้งติดต่อกัน

Totota ถนนสีขาวรับรางวัล Prime Minister’s Road Safety Award 4 ครั้งติดต่อกัน

Toyota road safety award 2015_04
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับรางวัล “Prime Minister Road Safety Award” ประจำปี 2558 ด้าน “องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน” จากการดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกอบรบขับขี่ปลอดภัยภายใต้หลักสูตร “Toyota Safe Driving Education” จากโครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล โดยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในงานสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 12 จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจึงจัดตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ได้กำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

โครงการพัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ดำเนินกิจกรรมผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ชมรมผู้แทนจำหน่าย และกรมการขนส่งทางบกจัดอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้เรียนรู้ถึงกฎวินัยจราจร รวมถึงทักษะการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย ด้วยการสร้างครูฝึกผ่านผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ และนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนผู้ถือใบขับขี่ใหม่ หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป นักศึกษา และลูกค้าโตโยต้าต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯได้พัฒนาหลักสูตร “Toyota Safe Driving Education” ของโครงการมาจาก “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโมบิลิตะ” หรือ “Mobilitas” ภายใต้การดูแลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร จากกรมขนส่งทางบกโดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ซึ่งผู้รับฝึกสอนต้องผ่านหลักเกณฑ์การอบรมจำนวนชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (หรือ 5 วัน) และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 51,000 คนทั่วประเทศ

เนื่องจากโครงการพัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัล “Prime Minister’s Road Safety Award” ซึ่งมีการมอบรางวัลทุกๆ 2 ปี เรื่มต้นครั้งแรกปี พ.ศ. 2552 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้ารับการพิจารณาจาก 9 องค์กร ดังนี้

• สำนักนายกรัฐมนตรี
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงคมนาคม
• ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
• โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้มีโครงการเสนอชื่อพิจารณาทั้งหมด 180 โครงการจาก 50 องค์กร และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทรถยนต์รายเดียวที่ถูกเสนอชื่อและได้รับรางวัลดังกล่าว 4 ครั้งติดต่อกัน

ดร.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานสอจร. และหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า “โครงการ พัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย นอกจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นหัวใจหลักของโครงการแล้ว และที่สำคัญยิ่งกว่า คือ สามารถบูรณาการความร่วมมือให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณกุศลในท้องถิ่น รวมถึงคนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความรู้ ถือเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้ชุมชนหันมาให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างแท้จริง”

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ โตโยต้า ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนให้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้เราดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยภายใต้ โครงการถนนสีขาว อย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยการเสริมสร้างบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน สมดังปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเรา”

Toyota road safety award 2015_04
Toyota road safety award 2015_02
Toyota road safety award 2015_01
Toyota road safety award 2015_03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top