Home / ความรู้ทั่วไป / รัฐบาลเยอรมันพิจารณาปรับลดภาษีรถยนต์ “Electric Vehicle” ทุกคัน

รัฐบาลเยอรมันพิจารณาปรับลดภาษีรถยนต์ “Electric Vehicle” ทุกคัน

volkswagen-ev
เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทางภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

รัฐบาลเยอรมันเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีบทบบาทและให้การสนับสนุนโดยการพิจารณาปรับลดภาษีและยกเลิกภาษีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกคันที่ซื้อก่อนปี 2020

นอกจากการพิจารณาปรับลดและยกเลิกการเก็บภาษีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วยังมีการสนับสนุนในด้านอื่นๆอีก อาทิเช่น เพิ่มขยายสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการ

ถึงแม้ว่านโยบายนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการของทางภาครัฐแต่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้ว โดยภาษีรายปีรถพลังงานไฟฟ้าจะถูกกว่ารถยนต์ทั่วไปประมาณ 2 เท่า ยกตัวอย่างเจ้าของรถ Nissan Leaf จ่ายภาษีประมาณ 56 ยูโรต่อปี ส่วนเจ้าของ BMW 320i ต้องจ่าย 118 ยูโรต่อปี

One comment

  1. บัวชมพู

    อีกหน่อยคงเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top